instytut,imrips,0,strona_glowna.htm
Publikacjebelka

 

Przykładowe publikacje Zakładu Pojazdów Samochodowych
i Transportu Drogowego

Maciejewski M., Ślaski G.: Identyfikacja parametryczna modelu zawieszenia ćwiartki pojazdu - porównanie algorytmów ewolucyjnych i metody simpleks Neldera-Meada. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2(65)/2007, s. 17-27, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2007

Żak J.: Multiple Objective Optimization of Crew Size in a Public Transportation System.   Archives of Transport, Vol. 19, Issue 1-2, 2007, s. 193-209

Sawicki P., Żak J.: Technical Diagnostic of a Fleet of Vehicles Using Rough Set Theory. European Journal of Operational Research, DOI: 10.1016/j.ejor.2007.10.053

Żak J., Redmer A., Sawicki P.: Multiple Objective Optimization of the Fleet Sizing Problem for Road Freight Transportation. Journal of Advanced Transportation, Vol. 42, No 4, 2008, s. 379-427

Małdzinski L.: Controlled nitriding rusing a zeroflow process. Heat Treating Progress, August 2007, Vol 7, No 5, p. 53-57

Jósko M.: Modeling the Ultrasonic Diagnosis of Adhesive Bonds. Communications – Scientific Letters of The University of Zilina, 2007, No 4, pp. 25-29

Maciejewski M. Walerjańczyk W., Przegląd i porównanie makroskopowych modeli przepływu ruchu. Prace Naukowe – Transport, z. 62 (2007): Bezpieczeństwo, Stero-wanie Ruchem, Telematyka w Transporcie, OWPW, s.191-200

Ślaski G.: A Concept of an Integrated Suspension Control Logic Architecture and its Testing, ISC'2007 Proceedings, Delft 2007

Jósko M., Mańczak R.: An Evaluation of Adhesion of Coatings by Using Ultrasonic Lamb Waves.  Proc. of 7-th European Conference TRANSCOM 2007, Zilina, June 257, 2007, Slovak Republic, Section 6, pp.109-112

Małdziński L., Tacikowski J.: Concept of an economical and ecological process of gas nitriding of steel. Harterei-Technische-Mitteilungen, 61 (2006) 6, p. 295-302

Foltynowicz L., Małdzinski L., Rybak Z.: Badania docierania stali 40HM ulepszanej cieplnie i azotowanej gazowo, Tribologia, 2/2007, s. 199-209

Jósko M., Kowalczyk J.: Określenie zakresu zastosowania ultradźwiękowej techniki echa do oceny połączeń klejowych. Zeszyty Problemowe. Badania nieniszczące, 2007, nr 12, s. 162-167

Ślaski G., Pikosz H., Walerjańczyk W.: Modelowanie hamowania z układem ABS samochodu osobowego z uwzględnieniem pracy zawieszenia w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym. Teka Komisji Motoryzacji PAN, Zeszyt nr 33-34/2008, s. 413-420

Merkisz-Guranowska A.: Recykling samochodów w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Poznań-Radom 2007, s.180

Żak J., Kałuża R.: E-fulfilment – elektroniczna obsługa zamówienia. Logistyka, nr 5, 2007, s. 16-18

Libera M., Waligóra W.: Estymacja początkowego okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych w pojazdach samochodowych na podstawie badań eksploatacyjnych. Za-gadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 42, 2007, s. 109-119
 
Libera M., Waligóra W.: Wykorzystanie badań skróconych do analizy statystycznej trwałości łożysk tocznych. Tribologia, nr 2/2007 (212), s. 415-424

Paczkowska M., Waligóra W.: The influence of laser boronizing on the surface layers structure of 500-7 nodular iron. Ninth Yugoslav Materials Research Society Conference “YCOMAT 2007” Herceg-Novi, September 10-14, 2007, s.14

Przykładowe publikacje Zakładu Maszyn Roboczych

Kośmicki Z., Kęska W., Feder S.: Wybrane zagadnienia badań symulacyjnych w projektowaniu maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, Warszawa, 2002, nr 5(38), część I, s.501-508.

Feder S., Kęska W., Kośmicki Z.: Metoda symulacyjnego badania ruchu warstwy ziarna na powierzchni sita. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Warszawa, 2002, zeszyt 486, część II, s.325-331.

Kęska W.:  Komputerowa symulacja kombajnowego zbioru zbóż. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 2, 2002. Poznań

Maciaszek H. Kęska W.: Problematyka optymalizacji zespołu roboczego urządzenia do do punktowego siewu buraka cukrowego w technologii bezorkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 1, 2003. Poznań ss. 54-58.

Kośmicki Z. Kęska W. Feder S.: Relacja: badania empiryczne i symulacyjne w procesie produkcji maszyn. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 4, 2003. Poznań s. 5-8

Kośmicki Z.Kęska W. Feder S.: Inteligentne systemy techniczne – jako podstawa rolnictwa przyszłości. Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum im. Prof. Cz. Kanafojskiego 2003, ss.46-49.

Kęska W. Jankowiak S. Pomianowski R. Zestaw do wykonywania map plonu ziarna instalowany na kombajnie zbożowym. S.127-135, Inżynieria Rolnicza nr 8. 2005.

Kęska W. Feder S. Włodarczyk K. Wstępne wyniki badań nad pneumatyczną intensyfikacją procesu sortowania mieszanin ziarnistych na sicie wibracyjnym. S.235-243. Inżynieria Rolnicza nr 3. 2005.

Kęska W. Właściwości metrologiczne satelitarnych systemów pozycjonowania obiektów ruchomych oraz ich zastosowanie w technologiach rolnictwa precyzyjnego. Elementy Inżynierii Systemów Rolnictwa. WUPP Poznań 2008.

Nadolny K., Selech J.: The influence of modification of surface shape of mating working elements of friction connection on tribological characteristics. Acta Mechanica Slovaca 2004, 3-B s. 129-138.

Przykładowe publikacje Zakładu Maszyn Spożywczych
i Transportu Żywności


Samochody chłodnicze w transporcie żywności. Pod red. W. Zwierzyckiego i K. Bieńczaka. Wyd. SYSTHERM, Poznań 2006

Fizyczne podstawy diagnostyki układów termoizolacyjnych do transportu żywności. Pod red. K. Bieńczaka. Wyd. ITeE, seria: Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2004

Chłodniczy transport żywności. Pod red. W. Zwierzyckiego. Kalendarz Chłodnictwa ‘2005, Wyd. SYSTHERM, Poznań 2005

Bieńczak K., Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Zwierzycki W., Transport chłodniczy [w:] Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Pod red. B. Gazińskiego. Wyd. SYSTHERM, Poznań 2003

Rochatka T., Stachowiak A., Tyczewski P., Transport żywności [w:] Transport drogowy w praktyce. Zbiór aktualnych i praktycznych rozwiązań dla specjalistów ds. transportu. Pod red. J. Muzyczka. Wyd. Forum Sp. z o.o., Poznań 2006

Wojciechowski Ł., Urządzenia do transportu wewnętrznego w magazynach żywności. Urządzenia do składowania i przeładunkowe [w:] Podstawy Logistyki. Pod red. M. Fertscha. Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, seria: Biblioteka Logistyki. Poznań 2006

Metody stabilizacji niezawodności maszyn w fazie eksploatacji. Pod red. S. Nosala. Wyd. ITeE w Radomiu, seria: Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2002

Leszek W., Wojciechowicz B., Zwierzycki W., Metodologia generowania i realizacji programów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów technicznych. Wyd. ITeE, seria Biblioteka Pro-blemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2004

Kłos Z., Kurczewski P., Laskowski G., Anticipative environmental valuation of technical realizations for machines and appliances. Methodical framework and examples. Ed. PUT, Poznań 2000

Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń. Podstawy ekologiczne, metody i przykłady. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005

Legutko S., Nosal S., Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części maszyn. Wyd. PAN, Poznań 2004

Modele prognostyczne korozyjno-mechanicznego zużywania się elementów maszyn. Pod red. W. Zwierzyckiego. Wyd. ITeE, seria Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2002

Fizyczne podstawy doboru materiałów na elementy maszyn współpracujące tarciowo. Pod red. W. Zwierzyckiego i M. Grądkowskiego. Wyd. ITeE, seria Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2000

Nadolny K., Tribologia przekładni zębatych. Podstawy obliczeniowe. Wyd. ITeE, seria Biblioteka Problemów Eksploatacji, Radom – Poznań 2001

Podstawy niezawodności materiałów eksploatacyjnych. Pod red. K. Nadolnego, Wyd. ITeE, seria: Biblioteka Problemów Eksploatacji, Poznań – Radom 2002

Zwierzycki W., Materiały eksploatacyjne do środków transportu drogowego. Charakterystyka funkcjonalna i ekologiczna. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006

Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Pod red. W. Zwierzyckiego. Wyd. SYSTHERM, Poznań (T. I Zabezpieczenie ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym – 2006; T. II Przepisy prawne – 2007; T. III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka – 2007)


 

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej