Strona główna
Aktualnościbelka
Prof. B. Wojciechowicz nie żyje
02.11.2010 | Wtorek

Prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz
1927-2010

Prof. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz urodził się 2.01.1927 roku w Postawach na Wileńszczyźnie. Tam spędził II wojnę światową, po której zakończeniu podjął systematyczną naukę. Ukończenie w roku 1950studiów w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu umożliwiło inż. B. Wojciechowiczowi podjęcie pracy dydaktycznej i przygotowanie się do pracy naukowej w macierzystej Uczelni. Pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął pod opieką prof. B. Orgelbranda, ówczesnego rektora Szkoły Inżynierskiej, którego prof. B. Wojciechowicz uważał za swojego pierwszego Mistrza - Nauczyciela. Drugim Mistrzem, pod którego kierunkiem rozpoczął pracę naukową nad zagadnieniami tarcia, zużycia i smarowania (połączonymi później w dyscyplinę naukową nazwaną tribologią) był prof. dr hab. inż. Stefan Ziemba (dr h. c. Politechniki Poznańskiej, cz. rzecz. PAN). Prof. S. Ziemba był promotorem rozprawy doktorskiej obronionej w 1962 r. i opiekunem naukowym rozprawy habilitacyjnej (rok 1968) przyszłego prof. B. Wojciechowicza. Pierwszy z ówcześnie istniejących tytułów profesorskich – profesora nadzwyczajnego – B. Wojciechowicz uzyskał w roku 1972, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1978.

W 1998 r. przeszedł na emeryturę, zachowując ścisłe związki z Instytutem Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, aktywnie współpracując z jego pracownikami w dziedzinie badań naukowych, rozwoju młodych kadr naukowych i w procesie dydaktycznym.
Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora, z którym związane są kluczowe Jego osiągnięcia były zagadnienia podstaw tribologii, szczególnie zużycie ścierne łożysk ślizgowych. Z tej problematyki opublikował w kraju i zagranicą wiele prac naukowych, z których Jego rozprawa habilitacyjna pt. „Studia nad mechanizmem zużywania się pary ślizgowej w obecności zanieczyszczeń” uważana jest do chwili obecnej za pracę fundamentalną.

Wiele rozpraw doktorskich wykonanych pod kierunkiem prof. B. Wojciechowicza dotyczyło zużycia ściernego i stanowiło początek uznanej w kraju i zagranicą poznańskiej szkoły tribologicznej. Specyficzną cechą tej szkoły naukowej było dążenie do fizycznej i chemicznej interpretacji zjawisk tribologicznych i poszukiwanie takich metod badawczych, które umożliwiłyby wykrywanie związków przyczynowych na najniższych poziomach hierarchii strukturalnej (atom, cząsteczka). Dla tych celów utworzone zostało Laboratorium Izotopowe PP, które zorganizował Profesor i którym bezpośrednio kierował w latach 1960-70.

Prof. B. Wojciechowicz był także twórcą koncepcji „kształcenia przy nauce” co oznaczało udział studentów w realizacji zadań badawczych podejmowanych w różnych ogniwach Uczelni. Warto przy tym zaznaczyć, że prof. B. Wojciechowicz był promotorem ponad 200 prac dyplomowych. Z Jego inspiracji Wydawnictwo Uczelniane PP wydało wiele podręczników i skryptów zarówno dla studentów jak i słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Pozycję prof. B. Wojciechowicza w środowisku naukowymi poza nim wyznaczał autorytet naukowy wynikający z dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz autorytet moralny wynikający z ukształtowanej w środowisku opinii o zaletach Jego charakteru.
Wyrazem najwyższego uznania międzynarodowego środowiska naukowego jest Doktorat Honoris Causa Dońskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Rostowie n. Donem (Rosja) nadany prof. B. Wojciechowiczowi w roku 1993. W latach późniejszych Profesor został również Doktorem Honorowym Politechniki Poznańskiej i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).
O pozycji w krajowym środowisku naukowym i technicznym świadczą pełnione przez prof. B. Wojciechowicza funkcje. I tak prof. B. Wojciechowicz był m. in. członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN (a w latach 1993- 1999 jego wiceprzewodniczącym, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Sekcji Eksploatacji), członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, członkiem i przewodniczącym Sekcji Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów w Komitecie Badań Naukowych, członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół, przewodniczącym kapituły Złotych Medali MTP.
    
Prof. B. Wojciechowicz jest postacią bardzo zasłużoną dla Politechniki Poznańskiej. Wśród wielu zasług Profesora na czołowym miejscu, poza kształtowaniem i rozwojem kadr naukowych, należy umieścić działalność Profesora jako jej Rektora w latach 1972-1981. O wybitnych zdolnościach organizatorskich świadczyć mogą także inne piastowane przez niego funkcje: Kierownika Katedry Eksploatacji Maszyn Rolniczych (1956-70), prodziekana Wydziału Mechanizacji Rolnictwa PP (1956-58), Kierownika Laboratorium Izotopowego PP (1962-70, Prorektora ds. Nauki PP (1969-72), Dyrektorem Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów PP (1970-81).

Odszedł od nas szlachetny człowiek, wybitny naukowiec, wspaniały dydaktyk.

Cześć Jego pamięci!
do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej