Strona główna
Aktualnościbelka
Konkurs o Nagrodę Siemensa
08.01.2013 | Wtorek

Politechnika Warszawska i SIEMENS sp. z o.o. ogłaszają XVIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2012.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens sp. z o.o.  służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

I.

1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
  • automatyka,
  • transport szynowy
  • inżynieria biomedyczna.

2. Ponadto mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w p.1 tego paragrafu. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich walory aplikacyjne.

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są nagrody:

1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.

2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby.

Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.

Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak też doktorzy i doktorzy habilitowani - autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw.

III.

1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w p.1. §2 Regulaminu Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej
  • rady wydziałów szkół wyższych
  • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
  • członkowie jury.

2. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2013 roku.

IV.

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dwóch dokumentów: zgłoszenia wniosku wg schematu podanego w załączniku do Regulaminu oraz samego wniosku.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

4. Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury, Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl, tel: 22 234 75 10, tel. kom: 607 304 101

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej